31870821_188761495088455_4806219269245239296_n.jpg

Vizualizácie sú len ilustračné.

Ateliér Vallo Sadovsky Architects navrhol 2. etapu projektu Bory Bývanie

Bývanie

Autormi návrhu druhej etapy rezidenčného projektu Bory Bývanie sú architekti z ateliéru Vallo Sadovsky Architects.

Ateliér sídli v Bratislave a zameriava sa na architektúru, urbanizmus a dizajn interiérov, ako aj výstavný dizajn. My sme sa ich opýtali, čo považujú na 2. etape za výnimočné a čo bolo pre nich pri tomto projekte najväčšou výzvou.

Čím považujete druhú etapu projektu Bory Bývanie za výnimočnú?

Urbanistická štruktúra riešeného územia je ľahko čitateľná vďaka rôznym výškovým osadeniam objektov a použitiu dvoch typov bytových domov so 4 - 6 podlažiami, ktoré sú umiestnené na vyvýšených pódiách. Týmto riešením sme dosiahli zaujímavé priehľady z jednotlivých objektov, ako aj v rámci celého územia. 

Výnimočný bude park zonálneho významu, ktorý tvorí kostru návrhu. V rámci svojej náplne bude obsahovať centrálny, dominantný prírodný prvok vo forme jazera a v južnej časti multifunkčné športové ihrisko, ktoré je napojené na bežecký okruh obopínajúci obytnú zónu v celkovej dĺžke cca 1 kilometer.

Dôraz sme kládli takisto na zabezpečenie cyklistickej dopravy. Pre cyklistov sme vytvorili trasy napojené na už existujúcu cyklistickú magistrálu.

Na centrálny priestor nadväzujú mikronámestia. Plochy, ktoré ponúka retailový priestor, umožňujú sezónne rozšíriť svoje prevádzky aj do exteriéru. Na plochách mikronámestí navrhujeme rastrovú výsadbu košatých stromov na zlepšenie mikroklímy nad spevnenými plochami.
Rezidenčný návrh vytvára kvalitné životné prostredie, prispieva k mikroklimatickému komfortu a v adekvátnej miere dopĺňa intimitu priestorov súvisiacich s obytnou funkciou.

Je nejaký špeciálny prvok alebo miesto v projekte, ktoré by ste chceli vyzdvihnúť, alebo vám „prirástlo" k srdcu?

Špeciálnym prvkom v projekte je určite centrálne jazero a s ním súvisiaci manažment dažďových vôd, ktorý funguje na princípe zadržiavania a odvedenia dažďovej vody z územia a následne neskôr do regulačného kanála.

Sústavou terénnych modelácií spojených so zadržiavaním dažďovej vody zo striech a pódií, jej následným vsakovaním a odparovaním reagujeme na aktuálnosť témy prebiehajúcich klimatických zmien. Ponúkame riešenie na zlepšovanie mikroklimatických podmienok v rámci riešeného územia s výhodou rozšírenia biodiverzity v danej lokalite.

Čo bolo pre vás v tomto projekte najväčšou výzvou?

Našou ambíciou bolo priniesť jedinečný návrh pre budúcich obyvateľov. Vytvoriť kvalitné miesto na bývanie a oddych tak, aby tu ľudia nielen prespávali, ale aj aktívne trávili čas.

Obytné bloky vo forme uzavretých pódií poskytujú privátny priestor s predzáhradkami určený len pre jeho obyvateľov, čo pokladáme za jeden z viacerých benefitov rezidenčného bývania na tomto území. Do návrhu sme sa snažili vložiť pestrosť od malých dizajnových riešení až po samotný verejný priestor.

Čím sa odlišuje 2. etapa od 1. etapy, v čom je najzásadnejší rozdiel a prečo ste ho vytvorili?

Prvá etapa definovala ako prvá rozvoj rezidencie na tomto území. My na ňu nadväzujeme a snažíme sa priniesť pridanú hodnotu vo forme kvalitného verejného priestoru, súčasnej architektúry a najmä funkčného a praktického riešenia dispozícií bytov. V parteri bytových domov sú oproti 1. etape v centrálnej časti vytvorené navyše priestory na retailové prevádzky. Sú navrhnuté v nadväznosti na mikronámestia a centrálny parkový priestor, kde sa môžu obyvatelia zdržiavať a tráviť svoj voľný čas aktívne. 

Zároveň prinášame do územia aj priestor na športové aktivity v podobe multifunkčného ihriska.
Okolie bude doplnené plochami s terénnou modeláciou na zadržanie dažďovej vody, s povrchovou úpravou v kombinácii plôch pobytového pravidelne koseného trávnika a zón divokých tráv a bylín.

Aké materiály budú použité pri výstavbe?

Do značnej miery je na fasádach použitá štruktúrovaná omietka vo svetlých odtieňoch, na niektorých objektoch doplnená tieniacimi panelmi na lodžiách. Pri návrhu bol zvolený princíp jednoduchosti a jednoznačného farebného a materiálového konceptu.